Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
banner

Company Profile

GOLDEN WORLD INTERTRANS CO., LTD WWW.GOLDENINTER.COM เลขที่ 9 ฉลองกรุง 31, ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง 10520 กรุงเทพมหานคร G . W . I . LADKRABANG I-EA-T FREE ZONE W/H คลังสินค้า เขตปลอดอากร นิคมฯลาดกระบัง PROFESSIONAL TRANSIT AGENT เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้าผ่านแดนBASE IN BANGKOK - MAESOT - MAESAI - CHIANGSAEN…
Read more

บริการของเรา

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

สินค้าผ่านแดน - หน้าที่ 5

PDFพิมพ์อีเมล

ดัชนีบทความ
สินค้าผ่านแดน
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
หน้าที่ 5
ทุกหน้า

 

15.3 การควบคุมสินค้าผ่านแดนออกไปนอกราชอาณาจักร

                ในกรณีที่สำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าปลายทางที่จะส่งสินค้าผ่านแดนออกไปนอกราชอาณาจักรให้ปฏิบัติดังนี้

                (1) เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพ ที่จะ ควบคุมสินค้าผ่านแดนซึ่งจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยวิธีบรรจุเข้าคอนเทนเนอร์เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบขนสินค้าผ่านแดนและเอกสารประกอบเครื่องหมาย เลขหมาย หีบห่อ จำนวน และลักษณะหีบห่อ สภาพภายนอกของหีบห่อ ตลอดจน สภาพของดวงตรา กศก. ที่ประทับที่หีบห่อ เมื่อเห็นว่าถูกต้อง เรียบร้อยจึงรับไว้ และบรรจุเข้าคอนเทนเนอร์ เพื่อบรรทุกลงเรือตามพิธีการปกติต่อไป

                (2) เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับเรือ สำงานศุลกากรส่งออก ท่าเรือกรุงเทพ ที่จะตรวจสอบใบขนสินค้าผ่านแดน และหีบห่อสินค้าผ่านแดนซึ่งจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยวิธี ขนส่งมาข้างลำเรือเพื่อบรรทุกลงเรือโดยตรวจสอบรายละเอียด เช่นเดียวกับ (3.1) เมื่อเห็นว่าถูกต้องเรียบร้อย จึงสลักรายการรับบรรทุกลงเรือ ไว้ในใบขน สินค้าผ่านแดนตามพิธีการปกติ กรณีเรือที่จะรับบรรทุกสินค้าผ่านแดนไม่รับบรรทุกทั้งจำนวนหรือแต่เพียงบางส่วนให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ภาค 1 และ ภาค 3

            16. สินค้าผ่านแดนตกค้าง

16.1 การปิดบัญชีสินค้าสำหรับเรือที่นำเข้าสินค้าผ่านแดน

                เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเรือเข้า ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร สำนักงานศุลกากรที่รับผิดชอบหรือด่านศุลกากรต้นทาง ทำการปิดบัญชีสินค้าสำหรับเรือ เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าผ่านแดนนำเข้าตามบัญชีสินค้าสำหรับเรือเป็นจำนวนเท่าใด ขนขึ้นบกเกินจำนวนเท่าใด ขนขึ้นบกขาดจำนวนเท่าใด มีเอกสารประกอบการแก้ไขบัญชีสินค้าสำหรับเรือหรือไม่ ทำการขนส่งผ่านแดนออกไปแล้วเท่าใด และยังมีสินค้าเหลืออยู่ ยังมิได้ทำการขนส่งผ่านแดนออกไปจำนวนเท่าใดถ้าปรากฏว่า เมื่อทำการตรวจสอบปิดบัญชีสินค้าสำหรับเรือแล้ว มีรายการส่งผ่านแดนออกไป หมดไม่มี สินค้าผ่านแดนเหลือตกค้างอยู่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ทำการปิดบัญชีสินค้าสำหรับเรือลงลายมือชื่อพร้อม วัน เดือน ปี กำกับแล้วรวบรวมบัญชีสินค้าสำหรับเรือเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับ ตรวจสอบต่อไป และให้ทำลายเอกสารตามอายุการเก็บรักษาตามระเบียบด้วย

16.2 กรณีที่สินค้าผ่านแดนของ สปป. ลาว ตกค้างอยู่ในประเทศไทยครบ 90 วัน

                นับแต่วันนำเข้า ให้ถือว่าสินค้าผ่านแดนนั้นเป็นของตกค้างและฝ่ายไทยสามารถดำเนินการกับ สินค้าดังกล่าว ได้เช่นเดียวกับของตกค้างตามกฎหมายของประเทศไทย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเหมาะสม ในกรณีที่สินค้าผ่านแดนของ สปป. ลาว ตามบัญชีสินค้าสำหรับเรือตกค้างอยู่ในประเทศไทยครบ 60 วัน นับแต่วันนำเข้า ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร สำนักงานศุลกากรที่รับผิดชอบจัดทำรายงานของค้างบัญชีเรือ/รถ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรับแจ้งให้ตัวแทน เรือหรือผู้ขนส่งต้นทาง และทูตการพาณิชย์ สปป. ลาว ทราบ ตามแบบที่กำหนด ทางไปรษณีย์ลง ทะเบียน เมื่อครบกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ไม่มีผู้มาดำเนินการกับสินค้าดังกล่าวให้ปฏิบัติต่อสินค้านั้นตามระเบียบว่าด้วยของตกค้างต่อไป

17. การขนส่งสินค้าผ่านแดนโดยวิธีอื่น

17.1 ขนส่งทางอากาศยาน

                สินค้าผ่านแดนที่นำเข้ามาทางอากาศยานแล้ว จะส่งผ่านแดนไปทางเรือหรือทางรถไฟหรือทางรถยนต์ หรือสินค้า ผ่านแดนที่นำเข้ามาทางเรือ หรือทางรถไฟ หรือทางรถยนต์ แล้วจะส่งผ่านแดน ออกไปทางอากาศยาน ให้ปฏิบัติตามประมวลฯ บทนี้โดยอนุโลม การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ สำนัก งานศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิเป็นผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ

17.2 ขนส่งทางรถไฟ

                สินค้าที่จะผ่านแดนตามความตกลงจะนำผ่านออกได้เฉพาะที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และที่ด่าน ศุลกากรสุไหงโก-ลก และกลับกันโดยทางรถไฟเท่านั้น

หมายเหตุ

                ดูระเบียบเฉพาะประมวลฯ ข้อ 40 60 219 พิธีการผ่านแดนทางรถไฟตามความตกลงกับประเทศ มาเลเซีย

เพิ่มเติม

                สินค้าผ่านแดนได้รับยกเว้นอากร ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ภาค 4 ประเภทที่ 10 ? ของที่ได้รับเอกสิทธิตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศ หรือ ทางการทูตซึ่งได้ปฏิบัติต่อกันโดยอัธยาศัยไมตรี?

ที่มา ประมวลฯ ข้อ 4 06 02 01-40602 19 และคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 16/2547   

?????? "??????????? ???? ??????? ?????????? ??????"??? ?? ????????? ????? ???????, ??? "???? ?? ???????? ???? ???????"?? ??? ????????? ????????.

?? ??? ?? ??????????? ?????? "????? ?? ??? ?????????? ????"?????, ?? ???????, ??????????? "????? ?????? ???? ?????"? ??????, ?????? ????????? ?????????????? ????????, ?????????????? ?? ?????? "??????? ? ?????? ?????"?? ??????.

??????? ? ???????? ???????? ???????? ?? "??????? ???? ??? ?????? ??????"??????????? ?????????.

?? ???? ?? "??????? ????? ?? ???? ?? ????"?????? ?? ?????? ????? ????? ????????????.

??-?????, "??????? ??? ?????????? ???????"???????? ????-?????????, ?????? ????? "??????? ??????? ?? ?????"????? ???.

??? ????????; ???????? ?????? ? "??????? ????? ???"??????? ? ?? ???? ???????? ? ????.mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday22
mod_vvisit_counterYesterday730
mod_vvisit_counterThis week2053
mod_vvisit_counterLast week4755
mod_vvisit_counterThis month14162
mod_vvisit_counterLast month22011
mod_vvisit_counterAll days1520189

Today: ก.ย. 20, 2017